Players

Nombre: Zhang, Yu-Ze
Apodo: X4001
Origen: China
X4001 (Zhang, Yu-Ze)