Players

Nombre: Văn Tài, Đặng
Apodo: Taurus
Origen: Desconocido
Taurus (Văn Tài, Đặng)

Team:
Percent Esports