Players

Nombre: Kwang-hee, Kim
Apodo: Rascal
Origen: Republic of Korea
Sexo: masculino
Rascal (Kwang-hee, Kim)

Team:
Kingzone Dragonx (Republic of Korea)

Antiguos equipos:
Kingzone Dragonx (Republic of Korea)
Kingzone Dragonx (Republic of Korea)