Players

Nombre: Phạm Vũ, Khánh Toàn
Apodo: Qeo
Origen: Desconocido
Qeo (Phạm Vũ, Khánh Toàn)