Players

Nombre: Ju, Jia-Lun
Apodo: Mitsuki
Fecha de nacimiento: 2000-01-18
Origen: China
Sexo: masculino
Mitsuki (Ju, Jia-Lun)

Team:
Sinodragon Gaming

Antiguos equipos:
Sinodragon Gaming