Players

Nombre: Chen, Jiao-hao
Apodo: M1anhua
Origen: China
M1anhua (Chen, Jiao-hao)