Players

Nombre: Xiao, Zhi
Apodo: LoveZrr
Origen: China
LoveZrr (Xiao, Zhi)