Players

Nombre: Zhao, Jia-Hao
Apodo: Jiumeng
Origen: Desconocido
Jiumeng (Zhao, Jia-Hao)

Team:
Team WE