Players

Nombre: Quách , Đăng Phi
Apodo: Heaven
Origen: Vietnam
Heaven (Quách , Đăng Phi)

Team:
Cherry Gaming