Players

Nombre: Zhang, Wei-Jian
Apodo: Guxi
Origen: China
Guxi (Zhang, Wei-Jian)

Team:
Triumphant Song Gaming