Players

Apodo: Guan Zong
Origen: Desconocido
Sin imágen

Team:
Guanzi