Players

Nombre: Zhao, Zhi Ming
Apodo: Fireloli
Origen: China
Fireloli (Zhao, Zhi Ming)