Players

Nombre: Wei-Jin, Luo
Apodo: Duye
Origen: Desconocido
Duye (Wei-Jin, Luo)

Team:
Shu Dai Xiong Gaming