Players

Nombre: Jin-Quan, Tao
Apodo: DaiDai
Origen: Desconocido
DaiDai (Jin-Quan, Tao)