Players

Nombre: Dang, Ngoc Tai
Apodo: BigKoro
Fecha de nacimiento: 1999-07-05
Origen: Vietnam
Sexo: masculino
BigKoro (Dang, Ngoc Tai)

Team:
Phong Vu Buffalo

Antiguos equipos:
Young Generation
Phong Vu Buffalo