Players

Nombre: Dong-Xu, Han
Apodo: Alielie
Origen: China
Alielie (Dong-Xu, Han)

Team:
Bilibili Gaming