Players

Nombre: Dong-Xu, Hang
Apodo: Alielie
Origen: China
Alielie (Dong-Xu, Hang)

Team:
Bilibili Gaming