Players

Nombre: Tang, Sheng
Apodo: 1ntruder
Origen: China
1ntruder (Tang, Sheng)